1.

ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Πυρρωνείων ὑποτυπώσεων.

 • α´ εἰ δύναται ζητεῖν ὁ σκεπτικός περὶ τῶν λεγομένων παρὰ τοῖς δογματικοῖς
 • β´ πόθεν ἀρκτέον τῆς πρὸς τοὺς δογματικοὺς ζητήσεως
 • γ´ περὶ κριτηρίου
 • δ´ εἰ ἔστι κριτήριον ἀληθείας
 • ε´ περὶ τοῦ ὑφ' οὗ
 • ς´ περὶ τοῦ δι' οὗ
 • ζ´ περὶ τοῦ καθ' ὃ
 • η´ περὶ ἀληθοῦς καὶ ἀληθείας
 • θ´ εἰ ἔστι τι φύσει ἀληθές
 • ι´ περὶ σημείου
 • ια´ εἰ ἔστι τι σημεῖον ἐνδεικτικόν
 • ιβ´ περὶ ἀποδείξεως
 • ιγ´ εἰ ἔστιν ἀπόδειξις
 • ιδ´ περὶ συλλογισμῶν
 • ιε´ περὶ ἐπαγωγῆς
 • ις´ περὶ ὅρων
 • ιζ´ περὶ διαιρέσεων
 • ιη´ περὶ τῆς ὀνόματος εἰς σημαινόμενα διαιρέσεως
 • ιθ´ εἰ διαιρεῖται ὅλον εἰς μέρη
 • κ´ περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν
 • κα´ περὶ κοινῶν συμβεβηκότων
 • κβ´ περὶ σοφισμάτων

[2.1] α´ εἰ δύναται ζητεῖν ὁ σκεπτικὸς περὶ τῶν λεγομένων παρὰ τοῖς δογματικοῖς.
Ἐπεὶ δὲ τὴν ζήτησιν τὴν πρὸς τοὺς δογματικοὺς (Cfr. I 5, 6, 21) μετήλθομεν, ἕκαστον τῶν μερῶν τῆς καλουμένης φιλοσοφίας συντόμως καὶ ὑποτυπωτικῶς ἐφοδεύσωμεν, πρότερον ἀποκρινάμενοι πρὸς τοὺς ἀεὶ θρυλοῦντας ὡς μήτε ζητεῖν μήτε νοεῖν ὅλως οἷός τέ ἐστιν ὁ σκεπτικὸς περὶ τῶν δογματιζομένων παρ' αὐτοῖς.