1.

[2.15] Τὸ κριτήριον τοίνυν περὶ οὗ ὁ λόγος ἐστὶν λέγεται τριχῶς, κοινῶς ἰδίως ἰδιαίτατα, κοινῶς μὲν πᾶν μέτρον καταλήψεως, καθ' ὃ σημαινόμενον καὶ τὰ φυσικὰ οὕτω προσαγορεύεται κριτήρια, ὡς ὅρασις˙ ἰδίως δὲ πᾶν μέτρον καταλήψεως 〈τεχνικόν〉 καταλήψεως [Note:
0. Contro Mutschmann accetto la lezione καταλήψεως 〈τεχνικόν〉 dei mss. EAB, come fanno anche Annas-Barnes, 71, n. d e Tescari, 62, n. 12 (il quale tuttavia fornisce un'indicazione errata dei mss. in questione).
] ὡς κανὼν καὶ διαβήτης˙ ἰδιαίτατα δὲ πᾶν μέτρον καταλήψεως ἀδήλου πράγματος, καθ' ὃ τὰ μὲν βιωτικὰ οὐ λέγεται κριτήρια, μόνα δὲ τὰ λογικὰ καὶ ἅπερ οἱ δογματικοὶ φέρουσι πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας κρίσιν.