1.

[2.30] καὶ ὅτι μὲν τὸ σῶμα οὐ καταλαμβάνεται, δῆλον ἐντεῦθεν˙ τὰ συμβεβηκότα τινὶ ἕτερά ἐστιν ἐκείνου ᾧ συμβέβηκεν. ὅταν οὖν χρῶμα ἤ τι παραπλήσιον ἡμῖν ὑποπίπτῃ, τὰ συμβεβηκότα τῷ σώματι εἰκὸς ἡμῖν ὑποπίπτειν, ἀλλ' οὐκ αὐτὸ τὸ σῶμα. τό τε τοι τό γέ τοι [Note:
0. Leggo τό τε τοι con Pappenheim.
] σῶμα τριχῇ διαστατὸν εἶναι λέγουσιν˙ ὀφείλομεν οὖν τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος καταλαμβάνειν, ἵνα τὸ σῶμα καταλάβωμεν. εἰ γὰρ ταῦτα τοῦτο [Note:
0. E' preferibile leggere ταῦτα, o addirittura ταῦτα πάντα, in luogo di τοῦτο, come propone Mutschmann in apparato. Ciò permette di trascurare l'integrazione 〈οὐδέ γε τὸ βάθος καταλαμβάνομεν〉 di Kayser dopo καταλάβωμεν, fondata sul confronto con M VII 299 e accolta da Annas-Barnes, 75, n. h."
] ἡμῖν ὑπέπιπτεν, ἐγινώσκομεν ἂν καὶ τὰ ὑπάργυρα χρυσία. οὐδὲ τὸ σῶμα ἄρα.