1.

[2.61] λοιπὸν ἐκ τῶν περὶ τοῦ κριτηρίου τοῦ ὑφ' οὗ [λεγομένων] ῥηθέντων (Cfr. §§ 22-47) δεικνύναι δυνησόμεθα, ὅτι μήτε τὴν ἀγχινουστέραν˙ τῶν ἄλλων διάνοιαν εὑρεῖν δυνάμεθα, ὅτι τε 〈κ〉ἂν εὕρωμεν τῶν τε γεγενημένων καὶ οὐσῶν διανοιῶν ἀγχινουστέραν διάνοιαν, ἐπεὶ ἄδηλόν ἐστιν, εἰ πάλιν ταύτης ἑτέρα ἔσται ἀγχινουστέρα,