1.

[2.65] ἢν δὲ λέγωσιν, ὅτι τὰς αἰσθήσεις καὶ τὰς διανοίας τῇ διανοίᾳ καὶ ταῖς αἰσθήσεσι κρινοῦσιν, ὥστε τισὶ μὲν τούτων κρίνεσθαι, τισὶ δὲ μή, τὸ ζητούμενον συναρπάζουσιν˙ περὶ γὰρ τοῦ εἰ δύναταί τις διὰ τούτων κρίνειν ζητοῦμεν.