1.

[2.106] προκαθηγούμενον δὲ λέγουσι τὸ ἐν συνημμένῳ ἀρχομένῳ ἀπὸ ἀληθοῦς καὶ λήγοντι ἐπὶ ἀληθὲς ἡγούμενον. ἐκκαλυπτικὸν δέ ἐστι τοῦ λήγοντος, ἐπεὶ τὸ ῾γάλα ἔχει αὕτη᾽ τοῦ ῾κεκύηκεν αὕτη᾽ δηλωτικὸν εἶναι δοκεῖ ἐν τούτῳ τῷ υνημμένῳ ῾εἰ γάλα ἔχει αὕτη, κεκύηκεν αὕτη᾽.