1.

[2.208] ἢ καθάπαξ οὐδὲν ὁρισόμεθα διὰ τὴν εἰς ἄπειρον ἔκπτωσιν [διὰ τὴν εἰς ἄπειρον ἔκπτωσιν] [Note:
0. Mantengo la lezione trádita, con Annas-Barnes, 124, n. at e Pellegrin 1997, 321, n. 1, contro l'espunzione [διὰ τὴν...ἔκπωσιν] di Bekker accolta da Mutschmann.
] ἢ οὐκ ἀναγκαίους τοὺς ὅρους ἀποφανοῦμεν. διὰ δὲ ταῦτα οὐδὲ πρὸς διδασκαλίαν αὐτοὺς εὕροιμεν ἂν ἀναγκαίους˙ ὡς γὰρ ὁ πρῶτος τὸ πρᾶγμα γνοὺς ἔγνω τοῦτο χωρὶς ὅρου, κατὰ τὸ παραπλήσιον καὶ ὁ διδασκόμενος αὐτὸ δύναται χωρὶς ὅρου διδαχθῆναι.