1.

[2.239] πάλιν τε ἐπί τινος πυρέσσοντος κατὰ πύκνωσιν ἐπιτεταμένην ἐρωτηθέντος τοῦ τοιούτου λόγου ῾τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματά ἐστιν˙ ἐναντίον δὲ τῇ ὑποκειμένῃ πυρώσει τὸ ψυχρόν˙ κατάλληλον ἄρα τῇ ὑποκειμένῃ πυρώσει τὸ ψυχρόν᾽ ὁ μὲν διαλεκτικὸς ἡσυχάσει,