IV H 1

IV H 1 EUSEB. chron. Hier. Ol. 118:
Theodorus atheus agnoscitur.