V B 17

V B 17 STOB. III 13,38 =DIO. CHRYSOST. orat. VIII (7) 1-4 .[= V B 584]